The 44th Annual Polish Museum of America Summer Gala

What an unforgettable evening at the beautiful O’Hare Tech Center! The 44th Annual Summer Gala was a magnificent success, bringing together our vibrant community to celebrate Polish culture, history, and art. The Gala was beautifully hosted by the talented Łukasz Dudka, introduced by the chairwoman, Małgorzata Palka, who was very committed to the ball and its success.

The evening commenced with a moving rendition of the national anthems of Poland and the United States, performed by James Robaczewski, our Chairman of the Board of Directors and President of PRCUA Life. Reverend Father Andrzej Totzke, our Chaplain and Pastor of the Holy Trinity Polish Mission, followed with a heartfelt invocation.

We were honored to have Richard Owsiany, PMA President, and Małgorzata Kot, PMA Managing Director, raise a toast to kick off the festivities. This year’s theme, “Sail with Us,” celebrated Poland’s rich nautical heritage. We were thrilled to have representatives from the Joseph Conrad Yacht Club and the Polish Yacht Club Chicago, truly embodying the adventurous spirit of Polish sailors.

The evening was filled with notable highlights that underscored the theme and celebrated the contributions of outstanding individuals and organizations within our community.

The prestigious Polish Spirit Awards were a focal point of the Gala, recognizing individuals and organizations that have made significant contributions to the Polish-American community. Professor Ewa Radwanska, MD, PhD, received the first award for her exceptional contributions to the medical field. Her unwavering dedication to advancing healthcare has not only impacted countless lives but also brought immense pride to our community. The second award honored the Polish Scouting Organization of Illinois, a cornerstone of support, education, and cultural preservation for young Polish-Americans. For decades, this organization has instilled a sense of pride and identity in the youth, an invaluable contribution accepted by Harcmistrzyni Barbara Chałko.

The Gala also featured the Presentation of Ship’s Bells, an essential part of maritime tradition. Bogdan Ogórek, a member of the Polish Museum of America Board of Directors, presented the ship’s bells to representatives from the Joseph Conrad Yacht Club and the Polish Yacht Club Chicago, as well as Jim Robaczewski, Richard Owsiany and Małgorzata Kot. Historically used on board ships to indicate time, regulate sailors’ duty watches, and signal important events, these bells symbolize a rich heritage in naval and nautical practices. Selected people associated with Polish sailing received plaques, further highlighting their contributions to this rich heritage.

The Lajkonik Song and Dance Ensemble delivered a captivating performance, marking another highlight of the evening. For 33 years, the ensemble has passionately promoted Polish folk culture through artful dances. Founded by the late Fr. Władysław Gowin, SChr, and currently directed by Fr. Andrzej Totzke, SChr, the group thrives under the artistic leadership of Halina Misterka. The ensemble’s performance of “Swing,” choreographed by Lajkonik alumnus Jakub Zajączkowski, showcased their dedication to cultural preservation and artistic excellence.

The surprise of the evening was the presentation of a check for $30,000 by Joanna Dobecka from the Kyts Foundation to the Museum, with the indication that Prof. Ewa Radwańska would decide on its investment. Guests enthusiastically supported the impressive silent auction, filled with a variety of surprises, including nautical-themed items, curated by Małgorzata Palka. All participants left with sweets from Lowell Foods, generously provided by Iwona and Konrad Lowell.

Overall, the 44th Annual Polish Museum of America Summer Gala was a resounding success, filled with moments of pride, celebration, and community spirit. Thank you to all who were with us during the evening, for your generosity, and for your unwavering support. We hope to see you next year!

===

Co za niezapomniany wieczór w pięknym O’Hare Tech Center! 44. Doroczny Bal Letni MPA odniósł wspaniały sukces, gromadząc szeroką społeczność, aby świętować polską kulturę, historię i sztukę. Gala została pięknie poprowadzona przez utalentowanego Łukasza Dudkę, wprowadzonego przez bardzo oddaną sprawie Balu i jego sukcesowi przewodniczącą Małgorzatę Palkę.

Wieczór rozpoczął się odśpiewaniem hymnów narodowych Polski i Stanów Zjednoczonych, w wykonaniu Jamesa Robaczewskiego, Przewodniczącego Rady Dyrektorów i Prezesa PRCUA Life. Następnie ksiądz Andrzej Totzke, nasz kapelan i proboszcz Misji Polskiej Trójcy Świętej, wygłosił serdeczną inwokację.

Kolejno mieliśmy zaszczyt wznieść toast na rozpoczęcie uroczystości wraz z Richardem Owsianym, prezesem MPA, i Małgorzatą Kot, dyrektor zarządzającą MPA. Tegoroczny temat przewodni Balu, “Żegluj z nami”, celebrował bogate morskie dziedzictwo Polski. Byliśmy szczególnie zachwyceni obecnością przedstawicieli Joseph Conrad Yacht Club i Polish Yacht Club Chicago, którzy w pełni ucieleśniali ducha przygód polskich żeglarzy.

Wieczór był pełen wyjątkowych wydarzeń, które podkreślały temat i celebrowały wkład wybitnych osób i organizacji w naszą społeczność.

Prestiżowe nagrody Polish Spirit Awards były głównym punktem Gali, honorując osoby i organizacje, które wniosły znaczący wkład w społeczność polsko-amerykańską. Profesor Ewa Radwańska, MD, PhD, otrzymała nagrodę za swoje wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie medycyny. Jej niezachwiane poświęcenie na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej nie tylko wpłynęło na życie wielu osób, ale również przyniosło naszej społeczności ogromną dumę. Druga nagroda uhonorowała Związek Harcerstwa Polskiego w Illinois, który od dziesięcioleci jest filarem wsparcia dla edukacji młodych Polaków i Amerykanów. Organizacja ta przez lata zaszczepiała w młodzieży poczucie dumy i tożsamości. Nagrodę odebrała Harcmistrzyni Barbara Chałko.

Gala obejmowała również prezentację dzwonów okrętowych, które są istotną częścią tradycji morskiej. Bogdan Ogórek, członek Rady Dyrektorów Muzeum Polskiego w Ameryce, wręczył dzwony przedstawicielom Joseph Conrad Yacht Club i Polish Yacht Club Chicago, a także Jimowi Robaczewskiemu, Richardowi Owsianemu oraz Małgorzacie Kot. Historycznie używane na statkach do wskazywania czasu, regulowania wacht marynarzy i sygnalizowania ważnych wydarzeń, te dzwony symbolizują bogate dziedzictwo w praktykach morskich i nawigacyjnych. Wybrane osoby związane z polonijnym żeglarstwem otrzymały również plakiety, dodatkowo podkreślając ich wkład w to bogate marynistyczne dziedzictwo.

Zespół Pieśni i Tańca Lajkonik zaprezentował fascynujący występ, stanowiący kolejny ważny punkt wieczoru. Przez 33 lata zespół z pasją promował polską kulturę ludową poprzez artystyczne tańce. Założony przez śp. ks. Władysława Gowina, SChr, i obecnie kierowany przez ks. Andrzeja Totzke, SChr, zespół kwitnie pod artystycznym kierownictwem Haliny Misterki. Zespół zaprezentował “Swing”, choreografowany przez alumnusa Lajkonika Jakuba Zajączkowskiego.

Niespodzianką wieczoru było wręczenie czeku na 30 000 dolarów przez Joannę Dobecką z Fundacji Kyts dla Muzeum, z zaznaczeniem, że o jego inwestycji zdecyduje prof. Ewa Radwańska. Goście entuzjastycznie wsparli imponującą cichą aukcję, pełną różnorodnych niespodzianek, w tym przedmiotów z motywem morskim, przygotowaną przez Małgorzatę Palkę. Wszyscy uczestnicy wychodzili obdarowani słodyczami z Lowell Foods, podarowanymi nam przez Iwonę i Konrada Lowellów.

Reasumując, 44. Doroczny Bal Letni Muzeum Polskiego w Ameryce był ogromnym sukcesem, pełnym momentów dumy, świętowania i ducha wspólnoty. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami tego wieczoru, za waszą hojność i niezachwiane wsparcie. Mamy nadzieję zobaczyć Państwa za rok!

Oh hi there 👋
It’s nice to meet you.

Sign up to receive awesome
content in your inbox.

We don’t spam!

X